Gent

programma

Gent staat voor grote uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, leefbaarheid, integratie en duurzame ontwikkeling. Als enige erfgenaam van paars heeft Open Vld Gent de gepaste antwoorden klaar om deze uitdagingen aan te pakken. Maak hier kennis met ons programma.

Delen op Twitter Delen op Facebook Programma in het Gents Volledige Programma
 • Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

  Eén van de grootste uitdagingen waar Gent voor staat, is het grote tekort aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren.

  Het bestaande bouwreglement moet worden vereenvoudigd maar ook aangepast zodat nieuwe woonvormen zoals cohousing en kangoeroewoningen mogelijk zijn. We moeten inzetten op een optimale bezetting en beter beheer van sociale woningen en huishuurtussenkomst bij (opgeknapte) privéwoningen. Er dienen verder concrete maatregelen te komen zoals het stimuleren van eigenaars om hun woning via een Sociaal Verhuurkantoor te verhuren aan kansarme gezinnen.

  Voor stadsontwikkelingsprojecten en grote bouwprojecten moet het principe van levensloopbestendig wonen afdwingbaar gemaakt worden, waardoor er meer aangepaste woningen komen voor senioren. Aanpasbaar wonen is immers één van de belangrijkste duurzame oplossingen om tegemoet te komen aan de noden van huidige en toekomstige senioren, maar ook van gehandicapten en van jonge gezinnen met kinderen. Om de stadsvlucht tegen te gaan, pleit Open Vld voor stimulerende maatregelen zodat jonge gezinnen een eigen woning kunnen kopen.


  • Actiepunten

   • Een stedenbouwkundig beleid voeren dat bouwen en ontwikkelen mogelijk maakt, en niet afremt, onder meer door het hanteren van maatwerk in plaats van algemene dwingende regels.

   • Hoger en compacter bouwen in de kernstad, en kleinere, betaalbare kavels in de nog te ontwikkelen woongebieden in de deelgemeenten.

   • Voorzien van voldoende gemeenschappelijk groen (buurt- en wijkparken) op wandelafstand, met sport- en speelvoorzieningen, en van privaat groen door het stimuleren van dakterrassen, verticale tuinen en toegankelijke groendaken.

   • Duurzaam bouwen stimuleren door het geleidelijk en op maat invoeren van duurzame bouwnormen, gecombineerd met een afgestemd en fijnmazig systeem van premies en leningen, waarvan de ‘winst’ deels terugvloeit naar een investeringsfonds voor duurzame renovaties.

   • Premies en leningen loskoppelen van het inkomen van de eigenaar of huurder, maar louter baseren op de staat van de woning, om zo snel vooruitgang te boeken inzake de verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van bestaande woningen, in de eerste plaats in de 19de- en 20ste-eeuwse gordels.

   • De Stad Gent heeft in de eerste plaats een rol als regisseur van het woonbeleid, de uitvoering is in handen van private ontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen.

   • Uitbouw van een lokaal Agentschap Wonen, dat alle diensten van de lokale overheid die bezig zijn rond wonen, groepeert, zodat de burger een uniek aanspreekpunt krijgt.

   • Actief ondersteunen van nieuwe woonconcepten, zoals land trusts, co-housing en andere, om wonen betaalbaar te maken, maar ook van concepten rond levensloopbestendig wonen, zoals aanleunwoningen rond de Woon-Zorgcentra.

   • Versneld realiseren van stadsvernieuwing in bestaande wijken, zoals Muide-Meulestede en Dampoort, naast het afwerken van lopende projecten in Ledeberg, Rabot en Brugsepoort, en het onverkort uitvoeren van de projecten Oude Dokken en Fabiolalaan door de stedenbouwkundige mogelijkheden daar maximaal in te vullen.

   • Heroriënteren van het beleid rond sociaal wonen, om in de toekomst mensen te subsidiëren in plaats van stenen. In afwachting moeten er in de volgende legislatuur minstens 1000 sociale woningen bijkomen. Om de sociale mix te bewaren, moeten kleinschalige sociale woonprojecten gestimuleerd worden. Nieuwe financieringsvormen, zoals verhandelbare rechten voor ontwikkelaars, kunnen bijkomende middelen genereren.


  • Programma

 • Veiligheid en overlastbestrijding

  Net zoals alle Gentenaars houdt Open Vld Gent van een veilige, propere en leefbare stad. Allerlei vormen van overlast zoals sluikstorten, vandalisme en nachtlawaai brengen de leefbaarheid van onze stad in het gedrang. Daarom wil Open Vld Gent nog meer inzetten op de netheid en leefbaarheid van onze wijken en deelgemeenten. Preventie alleen is niet voldoende. Door kordater op te treden tegen alle vormen van overlast, kan de leefbaarheid van de stad gevrijwaard blijven. Gent is een relatief veilige stad om te wonen, maar in sommige wijken staat de leefbaarheid onder druk. We moeten erover waken dat de stad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor bewoners, bezoekers en investeerders. Een geïntegreerde aanpak van alle vormen van criminaliteit is dan ook aan de orde.


  • Actiepunten

   • Het organiseren van een Integrale Veiligheidsconferentie met alle betrokkenen in de veiligheidsketen om de basis te leggen voor een integraal veiligheids- en overlastbeleid
     
   • Primair inzetten op preventie en sensibilisering, maar ook tijdig overschakelen op een kordatere aanpak voor het te laat is.
     
   • Overlast en (kleine) criminaliteit door jongeren snel aanpakken via het Nero-project, waarbij het stellen van duidelijke normen voor de toekomst en opvolging ervan, de doelstelling zijn, zowel voor de betrokken jongere als voor de ouders.
     
   • Versterken van de werking van GAS-ambtenaren, om de politie te ontlasten van ‘kleinere’ fenomenen.
     
   • Het inzetten van een overlastcoördinator, die erover moet waken dat alle betrokken diensten hun rol spelen in het Integraal Veiligheidsbeleid, en het invoeren van een uniek dossier.
     
   • Het oordeelkundig en beperkt inzetten van camera’s als ondersteuning van het politiewerk, maar alleen als ultieme remedie en uitsluitend onder controle van de politie.
     
   • Versterken van de wijkwerking binnen de politie, door het voorzien van voldoende politiemensen en door een operationele integratie van de Wijkpolitie, de Interventiepolitie, de Verkeerspolitie en de Lokale Recherche.
     
   • Samenwerken met andere publieke en private actoren voor het uitvoeren van niet-essentiële taken, zoals transport van gevangen en het innen van gerechtelijke boetes.
     
   • Medebeheer door de buurt voor het bepalen van de inzet van de wijkpolitie.
     
   • Centraliseren van de algemene diensten van de politie op de site FNO, naast de Brandweerkazerne.
     
   • Voldoende middelen voorzien voor het op peil houden van de bezetting van het politiekorps.
     
   • Uitbreiden van het publiek sanitair door publiek-private samenwerking, en het verzorgen van het onderhoud via sociale tewerkstelling.
     
   • Invoeren van een gestandaardiseerde integrale veiligheids- en toegankelijkheid toets bij openbare werken, zoals de heraanleg van straten, pleinen en parken, in plaats van de tientallen adviezen.
     
   • De verjonging van het personeelskader en de investering in nieuw materiaal die de jongste jaren werd verwezenlijkt bij de Brandweer, consolideren binnen de nieuwe zonewerking.
     

  • Programma

 • Integratie

  Gent is een gastvrije stad, waar iedereen welkom is om te wonen en te werken. De voorbije jaren werd Gent echter geconfronteerd met een ongecontroleerde instroom van migranten uit de nieuwe EU-landen. Dit heeft geleid tot een overbelasting van het OCMW, een gigantische druk op de woningmarkt en overlast zoals kraken, sluikstorten, bedelen of zelfs regelrechte criminaliteit.

  Onze stad kan enkel extra inwoners aan mits een integratiebeleid dat niet alleen uitgaat van rechten, maar vooral ook van plichten. We kunnen en mogen niet tolerant zijn voor asociaal gedrag, overlast moet kordater aangepakt worden. Het stadsbestuur moet, samen met de federale en Vlaamse regering, verder werk maken van een gericht asiel- en migratiebeleid dat de instroom onder controle brengt en houdt, en duidelijke voorwaarden oplegt aan wie zich hier wil komen vestigen.

  Open Vld Gent wil dat het strikt leefloonbeleid binnen het OCMW wordt verder gezet en er een uitbreiding komt van de inspectie- en controlecel om misbruiken van ons sociaal systeem op te sporen.


  • Actiepunten

   • Het uitgangspunt is een emancipatorisch beleid, dat mensen kansen geeft om zich te ontplooien, maar er ook voor zorgt dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen als burger in de samenleving. Het delen van een sokkel van onvervreemdbare basiswaarden is noodzakelijk voor het functioneren van een diverse samenleving.
     
   • Zorgen voor voldoende aanbod aan inburgeringscursussen, en vooral van lessen Nederlands als tweede taal (NT2), ook in de zomerperiode. De kennis van het Nederlands is een must voor al wie permanent in onze stad wil verblijven.
     
   • Onder controle brengen van de instroom van nieuwe EU-burgers.
     
   • Heroriënteren van het integratiebeleid, naar een emancipatiebeleid in plaats van een doelgroepbeleid, met de nadruk op emancipatie van allochtone vrouwen.
     
   • Gecoördineerde en krachtdadige aanpak van huisjesmelkerij, verwaarlozing en verkrotting.
     

  • Programma

 • Mobiliteit voor iedereen

  Open Vld Gent wil dat Gent bereikbaar blijft voor iedereen. Openbaar vervoer en de fiets zijn in een dichtbevolkte stad zeer geschikte vervoermiddelen, maar niet voor iedereen en niet op elk moment. Vijftien jaar na het eerste mobiliteitsplan, hét keerpunt in de Gentse mobiliteit, dringt zich een grondige evaluatie en bijsturing van het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid op.

  Het nieuwe plan moet mikken op een betere bereikbaarheid voor alle vervoersvormen: meer en beter openbaar vervoer met hogere frequentie en langere bedieningstijden, betere en veiliger fietspaden, maar zeker ook meer en vlotter bereikbare parkings tussen de stadsring en het centrum. Zo moet de parking Zuid verder uitgebreid worden en dienen er bijkomende parkings te komen aan de Dampoort en in de buurt van het Sint-Lucasziekenhuis.

  Verder moeten er meer voorbehouden plaatsen voorzien worden voor bewoners en voor kortparkeerders in de handelsstraten en de centra van de deelgemeenten. Open Vld pleit niet alleen voor een vernieuwd mobiliteitsplan voor het centrum, maar ook voor deelplannen voor alle deelgemeenten zodat ook daar mobiliteitsknopen worden opgelost.


  • Actiepunten

    • Kiezen voor een mobiliteitsbeleid dat inzet op alle vervoersmiddelen (voetganger, fietser, openbaar vervoer én auto).
      
    • Prioriteit geven aan onderhoud en heraanleg van wegen, fietspaden en trottoirs.
      
    • Consequent trottoirs obstakelvrij maken, onder meer door een oordeelkundige inplanting van straatmeubilair en andere infrastructuur.
      
    • Uitbouwen van een netwerk van trage wegen, onder meer via blauwe assen langs de waterlopen, voor wandelaars, joggers en fietsers.
      
    • Kiezen voor monoliete materialen (asfalt en beton) voor de aanleg van bij voorkeur vrijliggende fietspaden, en prioritair strooien en sneeuwvrij maken van de hoofdfietsroutes.
      
    • Plaatsen van bijkomende fietsstallingen in perkjes, op pleintjes en trottoiruitstulpingen, zo min mogelijk ten koste van parkeerplaatsen.
      
    • Invoeren van een systeem van stadsfietsen voor bewoners, studenten en toeristen.
      
    • Opvoeren van controles op fietsverlichting en ‘wildstallen’, in de eerste plaats op smalle voetpaden.
      
    • Ontdubbelen van drukke assen voor fietsers en auto- en busverkeer, bijvoorbeeld de as Sint-Jacobs – Sint-Anna.
      
    • Uitwerken van een totaalvisie op openbaar vervoer, door een snel verbindend hoofdnet te koppelen aan een fijnmazig net, waarvoor ook andere middelen dan de klassieke lijnbussen kunnen worden ingezet, zoals taxi’s.
      
    • Uitbouw van een dubbele cirkellijn, met trams langsheen het tracé van de R40 en met bussen langs de R4 om de kernen van de deelgemeenten te verbinden.
      
    • Investeren in laatavond- en nachtvervoer, eerder dan in gratis abonnementen.
      
    • Geen anti-autobeleid, maar een doordacht interactief en innovatief verkeersgeleidingssysteem dat toelaat de diverse vervoersmodi op elkaar af te stemmen.
      
    • Evaluatie en bijsturing van de zone 30 en aanpassen van de weginrichting in woonstraten om lage snelheden af te dwingen.
      
    • Uitbreiden van het parkeeraanbod door bijkomende parkings aan het Sint-Pietersplein en de Zuid (uitbreiding) en rond de Dampoort en het Rabot.
      
    • Aanleg van buurtparkings, waar mogelijk halfondergronds gecombineerd met speel- en sportterreintjes.
      
    • Introductie van nieuwe parkeerconcepten, zoals Parking+ en de Parkeermakelaar, om parkeerplaatsen op verschillende momenten te gebruiken voor verschillende groepen

  • Programma

 • Duurzaamheid

  Gent klimaatneutraal tegen 2050 is een ambitie waar ook Open Vld Gent zich achter schaart. Daarvoor wil het in de eerste plaats als stad zelf het goede voorbeeld geven door het eigen energiegebruik te verminderen, passiefbouw te stimuleren en ruimte te creëren voor nieuwe duurzame energiecentrales in de Gentse haven. Door in te zetten op nieuwe innovatieve technologieën en deze stadsbreed toe te passen kan Gent uitgroeien tot duurzame stad van de toekomst.


  • Actiepunten

   • • Het uitgangspunt is een geleidelijke invoering van duurzame principes en technologie, door voortdurende innovatie; alleen zo kan de omschakeling naar een duurzame leefomgeving verlopen zonder overdreven kosten of verlies aan comfort en veiligheid.

    • Energieverbruik verminderen, door het ondersteunen van REG-maatregelen voor privé-gebouwen en het versneld realiseren van REG-maatregelen in openbare gebouwen.

    • Voor nieuwe publieke gebouwen standaard laagenergienormen en waar mogelijk de regels van passiefbouw hanteren.

    • Ontwikkelen van een REG-beleid voor historische gebouwen en monumenten.

    • Streven naar energie-onafhankelijkheid inzake elektriciteit voor de stedelijke gebouwen, en naar omschakeling van de volledige stadsvloot naar biobrandstoffen en elektriciteit tegen 2020.

    • Ruimte maken voor nieuwe duurzame energiecentrales (biomassa) in de Gentse haven.

    • Innoveren inzake hergebruik van afvalstromen (cradle-to-cradle) door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen, de lokale overheid (Ivago) en de industrie.

    • Uitbouwen van een wetenschapspark op The Loop.

    • Versterken en uitbreiden van Cambio, ook voor de stedelijke diensten, en uitbreiden van de elektrische Cambio-vloot.

    • Lokale fiscaliteit waar mogelijk in het teken stellen van duurzaamheid, en differentiëren van parkeertarieven in functie van de ecoscore van voertuigen.

    • Gebruik van de waterlopen als alternatief voor personenvervoer en distributie van goederen.


  • Programma

 • Een groene en gezonde leefomgeving

  Naarmate een stad groeit, stijgt ook de kwetsbaarheid van de stedelijke leefomgeving. Het stijgend aantal Gentenaars heeft dan ook meer behoefte aan groen en natuur. Om de resterende open ruimte zoveel mogelijk open te houden, is het aansnijden van nieuwe verkavelingen buiten de bestaande bestemde woongebieden, geen duurzame optie. In sommige deelgemeenten zijn er overigens nog nauwelijks nieuwe open ruimtes aan te snijden. Nieuwe woonvormen, die hoe dan ook denser en minder grondgebonden zullen zijn, versterken de nood aan groene en open ruimte, niet alleen in de rand, maar vooral ook in de kernstad en de kernen van de deelgemeenten. De aanwezigheid van groen, en dan vooral van bomen, draagt onmiskenbaar bij tot een betere luchtkwaliteit. Het biedt ook mogelijkheden voor spel en recreatie, vrijetijdsbesteding, ontmoeting en sociale activiteiten.


  • Actiepunten

    • Realisatie van de groenpool Gentbrugse Meersen tegen 2020 en van de drie andere groenpolen binnen de 15 jaar, en van de natuurcompensatie in de haven op de kortst mogelijke termijn.
      
    • Voorzien van ecoducten over de Ringvaart om de Bourgoyen te verbinden met de Assels en de Vinderhoutse Bossen.
      
    • Realiseren van kleinschalige wijkparken met sport- en speelmogelijkheden, als belevingsruimte in de buurt.
      
    • Beter onderhoud van de bestaande parken en herwaardering van het Maaltepark, naast de gefaseerde uitvoering van het Masterplan Citadelpark, gekoppeld aan de uitbouw van de Cultuurkilometer.
      
    • Bestrijden van onkruid door de invoering van Flex-teams voor het onderhoud van het openbaar domein.
      
    • Creëren van blauwe assen als wandel- en fietsverbinding langs de oevers van de waterlopen.
      
    • Stimuleren van kleinschalig groen, zoals stadstuintjes, volkstuintjes en stadslandbouw.
      
    • Uitrol van het lichtplan in de deelgemeenten en de haven, en aanpassen van de openbare verlichting om verstrooiing en hoog energieverbruik te vermijden.
       

  • Programma

 • Welzijn

  Onze maatschappij ondergaat continu veranderingen. De belangrijkste uitdagingen kunnen vastgesteld worden aan de hand van een aantal wijzigende maatschappelijke tendensen. De belangrijkste zijn de verwitting van Gent, de zorgvraag die veelkleuriger wordt, nieuwe samenlevingsvormen die zich manifesteren en het assertiever worden van de bevolking. Om een antwoord te vinden op deze uitdagingen stellen we een liberaal welzijnsbeleid voor.

  Om het lokaal welzijnsbeleid beter, effectiever en efficiënter te maken, ijvert OpenVLD Gent voor de integratie van de bevoegdheid sociale zaken en het voorzitterschap van het OCMW in één schepenambt. Dit kan de integratie van de dienstverlening bevorderen, waar Stad en OCMW nu nog te vaak concurrentieel zijn, met verspilling van mankracht en middelen tot gevolg.


  • Actiepunten

   • De lokale overheid is de regisseur van het welzijnsbeleid, onder meer door het aanbod te inventariseren, transparant te communiceren en leemtes op te sporen.

   • Het OCMW wordt via de lokale dienstencentra en de welzijnsbureaus het unieke loket voor alles wat met welzijn te maken heeft, inclusief het private zorgaanbod.

   • Het stedelijk welzijnsbeleid is gericht op zelfredzaamheid, door de noden tijdelijk te lenigen, maar tegelijk ook de oorzaken weg te werken.

   • Uitbreiden van het systeem van persoonsgebonden assistentiebudgetten en het bieden van omkadering voor mantelzorgers, bijvoorbeeld dagopvang of kortverblijf.

   • Langer thuis verblijven stimuleren via de thuiszorgcheque.

   • Toegankelijk maken van alle openbare gebouwen, waarbij toegankelijkheidseisen nooit ondergeschikt zijn aan eisen van stedenbouw of monumentenzorg.

   • Opstellen van een ‘rolstoelstadsplan’.

   • Een nieuw dierenasiel aan de Watersportbaan en verdere sensibilisering rond dierenwelzijn.

   • Groeien naar 5 euro per inwoner voor het Noord-Zuid-beleid.

   • Veralgemenen van het duurzaam aankoopbeleid, waar Gent nu al het voortouw in neemt.

   • Blijven investeren in een modern, efficiënt en rendabel openbaar ziekenhuis. 


  • Programma

 • Inspraak, participatie en wijkwerking

  Gent doet al jaren heel wat inspanningen om de bewoners te betrekken bij het beleid. De stad organiseert wijkdebatten, dialoogcafés, inspraakmomenten en ook via de gebiedsgerichte werking houdt de stad de vinger aan de pols van wat er leeft in de verschillende wijken. Open Vld Gent wil deze gebiedsgerichte werking van de stad verder verfijnen, en nieuwe methodes uitwerken om bewoners nog meer en sneller te betrekken bij de vormgeving van het beleid op wijk- en stadsniveau. Elk van de 25 wijken en deelgemeenten heeft eigen noden en behoeften, inspraak moet voor Open Vld op maat van deze noden en behoeften gebeuren. Om de band tussen de stad en haar inwoners te verhogen pleit Open Vld Gent ervoor om Gentenaars actief te stimuleren hun stad mee te beheren en zo zelf een stukje verantwoordelijkheid te dragen voor hun straat, wijk of park in hun buurt.


  • Actiepunten

   • Opstellen van een wijkcontract, met wederzijdse engagementen van bewoners en stadsbestuur.

   • Verderzetten van Wijk-aan-Zet en beschikbaar stellen van een ‘wijkbudget’ voor investeringen in openbaar domein.

   • Gebruik van een wijkbarometer om evoluties te meten en prioriteiten te stellen.

   • Hanteren van de ‘snelkookpan’ om op korte termijn acute problemen aan te pakken via een concreet actieplan.

   • Invoeren van flex-teams binnen de sociale economie voor onderhoud van het openbaar domein.

   • Invoeren een online-applicatie voor stadspersoneel voor meldingen van zwerfvuil, sluikstorten of defecten, en een ‘niet-ok’-app voor de burgers.

   • Voorzien van graffitizones, maar tegelijk kordaat optreden tegen ongewenste graffiti.

   • Medebeheer van bewoners via parkadoptie, speelstraten, peterschap van buurtsportpleintjes, netheidscharters en andere, tot mee beslissen over de inzet van de wijkpolitie.

   • Een gemeenschapscentrum voor elke wijk.


  • Programma

 • Cultuur

  Gent wordt terecht als een open, creatieve en tolerante stad beschouwd. Het culturele aanbod is dan ook bijzonder ruim en uiterst divers, en deze brede waaier van culturele activiteiten is een belangrijke aantrekkingspool voor de cultuurconsument en voor mogelijke investeerders. Toch is een groot deel van de inwoners niet betrokken bij dit rijke aanbod. Het brede gamma aan sociaal-emancipatorische initiatieven ten behoeve van kwetsbare doelgroepen mag ons niet doen vergeten dat er ook nog heel wat modale burgers het ruime culturele aanbod van Gent aan zich voorbij laten gaan. Hier kan het stadsbestuur een faciliterende rol spelen: zo kan de stad haar burgers letterlijk de weg tonen naar de culturele evenementen door ondersteunend werk leveren op het vlak van mobiliteit en door beter en gerichter te informeren.


  • Actiepunten

    • Ondersteuning van de cultuurhuizen als speerpunten van de cultuurbeleving, via strategische convenanten. Een grondig takendebat met de Vlaamse Gemeenschap, en een ernstige evaluatie van de historische verdeling tussen de diverse instellingen, dringen zich op.
      
    • Ondersteuning van het lokale cultuurleven, in de eerste plaats door te investeren in infrastructuur en logistieke ondersteuning, onder meer via een netwerk van buurtzalen.
      
    • Verdere uitbouw van het Kunstenkwartier, door aankoop van de Leopoldskazerne als cultureel condominium en bedrijvencentrum voor de creatieve industrie, gecombineerd met repetitieruimtes, opnamestudio’s, seminarieruimtes en overnachtingsmogelijkheden voor artiesten.
      
    • Invoering van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en shopping (Gent Verwent) en een centraal boekings- en ticketingsysteem.
      
    • Openhouden van de hoofdbibliotheek op zondag.
      
    • Ondersteunen van de muziekindustrie, door het inrichten van repetitieruimtes, studio’s, ondersteunen van het cafécircuit, workshops en showcases.
      
    • Uitwerken en invullen van het label Unesco Creative City of Music via een overkoepelende structuur.
      
    • Bevorderen van cultuurparticipatie door laatavondvervoer met tram, bus of taxi.
      
    • Versterken van het samenspel tussen cultuur, economie en ondernemerschap.
   •  

  • Programma

 • Sport

  In 2011 mocht Gent fier de titel dragen van Sportstad van Vlaanderen. Deze titel was de bekroning van een jarenlange beleidsinspanning. Meer dan 125 miljoen werd de voorbije tien jaar geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Met de invoering van Buurtsport werd werk gemaakt van een laagdrempelig aanbod in de wijken. En intussen scheren de Gentse clubs hoge sportieve toppen, mede dankzij een sportklimaat in de Stad. De talrijke internationale evenementen, zoals de Gentse Zesdaagse, het Gymgala, de Stadsloop en de Flanders Indoor, net als de talrijke Europese en Wereldkamioenschappen die elk jaar weer in Gent worden georganiseerd, hebben een weerklant tot ver buiten de landsgrenzen. Wie herinnert zich niet de spectaculaire aankomst van de Touretappe in 2007? Dat sporten gezond is voor lichaam en geest betwist niemand. Maar sporten heeft ook een belangrijke sociale en economische component. Zonder de duizenden vrijwilligers zouden sportclubs onmogelijk kunnen functioneren. En de economische impact van sport is immens: kledij, voeding, materiaal, centra, evenementen, noem maar op. Sport is tot slot ook universeel. De regels in sport zijn overal ter wereld dezelfde, kinderen hebben, ongeacht hun achtergrond, dezelfde interesses in sport. Sport doorbreekt alle grenzen van sociale, economische en culturele achtergrond. Sport is daarom een uitstekend middel voor integratie en opvoeding. Respect voor elkaar en voor de regels is een fundamentele waarde die ook in het niet-sportieve leven van pas komt.


  • Actiepunten

   • • Up-to-date houden van sportinfrastructuur, met onder meer vervanging van Driebeek en Wolfput en realisatie van de geplande buurtsporthallen, via TMVW en/of PPS.

    • Versterken van de buurtsportwerking en het project Buurtsportwerkers in Opleiding, inclusief de kleinschalige sportinfrastructuur.

    • Ondersteunen en aantrekken van topsportevenementen en meewerken aan de uitbouw van de topsportschool op de campus Blaarmeersen, in samenwerking met de UGent, het UZ en Bloso.

    • Uitvoeren van de volgende fases van het Masterplan Blaarmeersen (speelzone en inkom), en opnemen van de Zuiderlaan binnen het domein.

    • Versterken van het recreatie-aanbod en uitbouwen van jogging-parcours in alle wijken, naast verbindende assen via trage wegen en waterlopen.


  • Programma

 • Jeugd

  Gent mocht in 2008 de Thuis in de Stad-prijs ontvangen van de Vlaamse overheid. De prijs erkende de geleverde inspanningen om Gent leefbaar & aangenaam te maken. De stad won deze prijs met de ‘Handleiding Speelweefsel’. Deze handleiding is een vertaling van de filosofie dat kinderen ook hun plek in een stad hebben. Het gaat daarbij verder dan louter voorzien van jeugdlokaal, sportclub of muziekvereniging, maar het legt vooral ook de nadruk op de ruimtes tussen al deze plekken. Een stad, die in al zijn facetten van haar beleid rekening houdt met kinderen en jongeren, is volgens OpenVLD Gent een stad is die toegankelijk is voor en op maat is van al haar burgers. De uitdaging voor een volgend bestuur ligt in het opnemen van het aspect kinderen en jongeren in de domeinen mobiliteit, ruimtelijke planning, aanleg openbaar domein etc. Het is belangrijk dat in de toekomst het begrip jeugd niet verengd wordt tot het aspect ‘jeugdwerk’. Tegelijk kunnen we er niet om heen dat het Gentse jeugdwerk divers en bijzonder gedreven is. Wekelijks zijn duizenden jongeren actief bij één van de vele jeugdvereniging die Gent rijk is. Zij beleven er de tijd van hun leven en worden begeleid door een geëngageerd team van monitoren, leiders en leidsters, coaches en coördinatoren.


  • Actiepunten

   • Uitbouw van een platform voor jeugdcultuur voor creatie en presentatie.

   • Oriëntatie van de jeugddienst als toegangspunt voor kinderen, jongeren en ouders tot de stadsorganisatie.

   • Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.

   • Betrekken van kinderen en jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte.

   • Blijven investeren in moderne en veilige jeugdinfrastructuur.

   • Oprichten van een jongerencultuurhuis in het Kunstenkwartier


  • Programma

 • Toerisme en evenementen

  Dat Gent een formidabele bestemming is, weet elke Gentenaar. De Gentenaars zijn dan ook, in eigen stad of elders, de beste ambassadeurs voor hun stad. Stilaan blijkt ook de rest van de wereld overtuigd van het toeristisch potentieel van Gent. Ook economisch neemt toerisme een steeds grotere plaats in, zowel qua omzet, toegevoegde waarde als qua werkgelegenheid. De Stad heeft uiteraard een sturende en coördinerende rol in het toeristisch beleid, maar ook de toeristische sector zelf neemt tal van initiatieven. Vooral de horeca is drijvende kracht, maar ook uit de sectoren cultuur, sport en onderwijs komen vele toeristische impulsen. Het congres- en zakentoerisme wordt steeds belangrijker en vergt een specifieke uitbouw, onder meer door het heroriënteren van Gent Congres en de vernieuwing en uitbreiding van de beurs- en congresinfrastructuur.
  Gent is een stad van evenementen. De Gentse Feesten zijn uiteraard het grootste en meest bekende evenement, maar ook festivals als Ode Gand, de Zesdaagse, het Lichtfestival, GentSmaakt, het avondshoppen en talrijke kleinere organisaties trekken duizenden bezoekers. Vele evenementen vinden plaats in het prachtige decor van de binnenstad, en het lijkt er stilaan op dat er een verzadiging optreedt. Het zal er dus op aankomen het broze evenwicht te bewaren en bij te stellen tussen populaire en succesvolle evenementen aan de ene kant, en de leefbaarheid voor de stadsbewoners aan de andere kant. Lawaaihinder, zwerfvuil en wildplassen zijn vaak de onaangename bijverschijnselen, en stellen het geduld en de tolerantie van vele bewoners op de proef. Specifiek voor de Gentse Feesten dringt een algehele evaluatie en bijsturing zich op.


  • Actiepunten

   • • Bijzondere inspanningen voor onderhoud van toeristische attractiepolen.

    • Ontwikkelen van toeristische applicaties voor smart-phones en tablet.

    • Realisatie van nieuwe hotelcapaciteit in de buurt van het vernieuwde ICC, op Flanders Expo en in de binnenstad, in diverse prijssegmenten.

    • Evaluatie van het evenementenbeleid en zoeken naar een juist evenwicht tussen evenementen en leefbaarheid voor de bewoners.

    • Omvormen van de Dienst Evenementen en Feesten tot een agentschap, als uniek loket en coördinator voor alle evenementen op het openbaar domein, het beheer van stadszalen en logistieke ondersteuning.

    • Evalueren en bijsturen van de Gentse Feesten, onder meer door het invoeren van een overkoepelende organisatiestructuur en complementaire programmatie op de pleinen..

   •  

  • Programma

 • Onderwijs en opvoeding

  Zowel op vlak van kinderopvang als basisonderwijs kampt Gent met een tekort aan plaatsen. Voor Open VLD Gent is het duidelijk: als we tweeverdieners in de stad willen houden of aantrekken, dan dient er voldoende opvang en onderwijs aanwezig te zijn. Open Vld wil daarom versneld inzetten op bijkomende infrastructuur en samenwerkingen met derden zodat het tekort kan weggewerkt worden. Hiernaast moeten bijkomende stimuli voor private initiatieven voorzien worden. Voor Open Vld is onderwijs immers een belangrijke pijler van een doorgedreven gelijke kansenbeleid. Wie aan de start goed begint, heeft meer kans om zichzelf later maximaal te kunnen ontplooien. Open Vld Gent wil daarom ouders sterk aanmoedigen om hun kinderen maximaal naar de kleuterschool te sturen zodat ze geen taalachterstand oplopen. Er moet dan uiteraard ook extra ondersteuning komen voor kleuterbegeleiders. Open Vld wil ook de ouderparticipatie versterken zodat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind verhoogt.


  • Actiepunten

   • 1000 bijkomende plaatsen in de kinderopvang, waarvan 600 in de gesubsidieerde.

   • Stimuleren van private actoren, onder meer bedrijven, voor de uitbouw van crèches.

   • Prioriteit in de kinderopvang voor wie werkt, solliciteert of een opleiding volgt.

   • Streven naar 100% participatie in het kleuteronderwijs, door het intensief benaderen en opvolgen van ouders die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen.

   • Taalondersteuning voor kinderen met een andere thuistaal en aanleren van een tweede taal vanaf de kleuterklas.

   • Stimuleren van ouderparticipatie, in de eerste plaats bij kansengroepen.

   • Stedelijke scholen zijn neutrale en pluralistische plaatsen waar kinderen zichzelf kunnen zijn in een open sfeer.

   • Verder uitbouwen van de ‘brede school’, verankerd in de lokale gemeenschap.

   • Gebruik van schoolinfrastructuur buiten de schooluren, door aparte toegangen te voorzien.

   • Verregaande samenwerking en integratie van de diverse officiële netten in Gent.

   • Gebruik van moderne technologie en communicatiemiddelen in de ‘smart school’.

   • Maximaal betrekken van de universiteit en de hogescholen in het stadsleven, en ondersteunen van spin-offs via GentBC.


  • Programma

 • Werken en ondernemen

  Ondernemers zijn nodig om de Gentse economie verder te doen groeien. Zij zorgen voor welvaart, voor dynamiek, voor werkgelegenheid. Door (jonge) ondernemers aan zich te binden, verzekert de stad ook de toekomstige werkgelegenheid. Open Vld wil daarom verder werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat voor kleine en grote ondernemingen door ruimte te voorzien, starters te ondersteunen en nog meer administratieve vereenvoudiging door te voeren. De bestaande ondernemers worden verder ondersteund zodat ze ruimte krijgen om te groeien en zo arbeidsplaatsen te creëren. Bij openbare werken dient de hinder voor handelaars zoveel mogelijk beperkt te worden. De Gentse haven dient verder uitgebouwd te worden als motor voor de Gentse economie. Open Vld Gent wil verder nog meer mensen aan de slag krijgen. Open Vld zet daarom in op een activerend tewerkstellingsbeleid om werkzoekenden sneller te begeleiden naar een opleiding of job.


  • Actiepunten

   • Invoeren van een integraal begeleidingstraject voor nieuwkomers en kansengroepen, doorheen de diverse betrokken organisaties (Stad, OCMW, RVA, VDAB, …).

   • Realisatie van een Gents Horecacentrum

   • Inzetten op opleidingen op de werkvloer.

   • Stimuleren en ondersteunen van sociale economie als opstap naar een reguliere job, door opnieuw 1000 extra jobs te genereren in de sociale economie en de sociale economie een voorname rol te geven in het duurzaam aankoopbeleid van de lokale overheid.

   • Realisatie van de sociale economiecluster op de UCO-site.

   • Duurzaam inrichten van nieuwe bedrijventerreinen (Eilandje Zwijnaarde, Wiedauwkaai) en uitbouw van een wetenschapspark op The Loop.

   • De Gentse haven blijven profileren als industriehaven met de nadruk op toegevoegde waarde en tewerkstelling, en tegelijk ontwikkelen tot een duurzame haven, door de uitbouw van een bolster en goed nabuurschap met de bewoners van de kanaalgemeenten.

   • Structurele samenwerking tussen de Gentse haven en Zeeland Seaports en de Zeebrugse haven.

   • Ondersteunen van de wijkeconomie (kleinhandel), vooral in nieuwe stadsdelen en wijken. Het experiment om het handelsweefsel in de Wondelgemstraat te diversifiëren, moet worden uitgebreid naar andere handelskernen.

   • Stimuleren van de nachteconomie, inclusief de pop- en rockscene, maar tegelijk ook strikt handhaven van de regels inzake nachtlawaai, wildplassen, agressie en discriminatie.

   • Uitvoeren van het strategisch Winkel- en Horecaplan.

   • Uitbreiding van de werking van het OOG en ondersteunen van starters en herfstasters.

   • Voluit de kaart trekken van de creatieve industrie, onder meer door de inrichting van een bedrijvencentrum de creatieve industrie in de Leopoldskazerne, showcases en evenementen.

   • Koppelen van businessopleidingen aan de creatieve opleidingen en omgekeerd, om tot een kruisbestuiving te komen die nodig is voor een succesvolle creatieve economie.


  • Programma

 • Efficiënte overheid

  Gent heeft al jaren de laagste personenbelasting van alle Vlaamse centrumsteden, en laat zelfs vele kleinere gemeenten achter zich als het aankomt op een gunstig fiscaal klimaat. Toch is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in de stad als nu. De voorbije zes jaar werd maar liefst een half miljard euro geïnvesteerd in wegen, parken, scholen en crèches, sportinfrastructuur en rusthuizen. Ook de komende jaren wil Open Vld Gent de belastingen in Gent laag houden, zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing. Dit betekent wel kiezen voor een stadsbestuur dat duidelijke keuzes maakt en de middelen efficiënt gebruikt. De Gentenaar verdient een efficiënte, dienstbare overheid die haar middelen op een duurzame manier beheert en op een ethische manier belegt.


  • Actiepunten

   • Geen verhoging van de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelasting.

   • Zuinig en efficiënt beheer van de overheidsmiddelen, door het afslanken van de organisatie, het reorganiseren van de dienstverlening en het focussen op de kerntaken van de overheid.

   • Blijvend investeren in infrastructuur en het onderhoud ervan.

   • Vereenvoudigen van de structuur van de lokale overheid, door het uitbouwen van shared service centers, oprichten van uitvoeringsagentschappen en het vereenvoudigen en standaardiseren van administratieve processen.

   • Anders gaan werken, in een moderne kantooromgeving en met alle noodzakelijke werkmiddelen, zoals smart-phones en tablets.

   • Centraliseren van alle administratieve diensten van Stad en OCMW in een duurzaam kantoorcomplex, en tegelijk de dienstverlening decentraliseren via loketten in alle wijken en het Mobiel Dienstencentrum.

   • Veralgemenen van de principes van duurzaam aankopen en Gent aan kop houden als fair-trade-stad.

   • Hertekenen van alle logistieke processen en uitbouw, in samenwerking met private partners, van een centraal magazijn en distributiecentrum voor de ganse lokale overheid.

   • Consequent naleven en verscherpen van het charter ethisch bankieren en beleggen.


  • Programma

Delen op Twitter Delen op Facebook Programma in het Gents Volledige Programma